Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Oddziale ds. Organizacji Przetargów i Wycen w Wydziale Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem<<

2012-04-13

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor
w Oddziale ds. Organizacji Przetargów i Wycen
w Wydziale Skarbu Państwa
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 44/DGM-SP.V/2/IV/2012
Data publikacji ogłoszenia: 13 kwietnia 2012 roku
Termin składania ofert: 23 kwietnia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 104, IV piętro (winda w budynku),
 • praca przy komputerze,
 • praca wiąże się z wykonywaniem zadań w terenie (konieczność udziału w oględzinach nieruchomości).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowanie planów zamówień publicznych Wydziału Skarbu Państwa,
 • przygotowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług, robót budowlanych oraz dokumentacji wymienionej w Regulaminie planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi,
 • współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych i udział w pracach komisji przetargowych,
 • przygotowanie projektów umów z wykonawcami,
 • nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia, w tym rozliczenie bądź zwrot wniesionych zabezpieczeń,
 • odbiór i sprawdzanie prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych wykonywanych dla potrzeb Wydziału,
 • sporządzanie protokołów odbioru przedmiotu zamówienia,
 • prowadzenie rejestru dokonywanych wycen i wartości nieruchomości,
 • udzielanie zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Łodzi procedurą zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zespołu kierunków społecznych i prawnych lub ekonomicznych lub technicznych,
 • minimum 3-letni pracowniczy staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, poczta elektroniczna).

Wymagania dodatkowe:

 • ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych,
 • ukończenie kursów z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa cywilnego, zamówień publicznych,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych, administracji publicznej lub gospodarki nieruchomościami,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność czytania dokumentacji geodezyjno-prawnej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 44/DGM-SP.V/2/IV/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 23 kwietnia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-04-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2431
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO