Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114<<

2012-04-30

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
90-145 Łódź, ul. Narutowicza 114
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Księgowy

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
90-145 Łódź, ul. Narutowicza 114
tel./ fax: 42 678 46 23
Nazwa stanowiska: Księgowy
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat – 40 godzin tygodniowo
Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Łodzi,
90-145 Łódź, ul. Narutowicza 114
Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz, samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno - skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody, na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem księgowego:

 • wykształcenie: min. średnie kierunkowe, ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe - 2 letni staż pracy na stanowisku księgowego, pokrewnych,
 • biegła obsługa komputera, w tym programów finansowo - księgowych i kasowych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony wartości mienia,
 • znajomość w zakresie ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zasad obliczania odpisów amortyzacyjnych.

Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku księgowego:

 • prowadzenie rachunkowości Domu Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • prowadzenie obsługi kasowej na potrzeby DPS i mieszkańców,
 • wykonywanie dokumentacji kasowej oraz prowadzenie rejestrów: kasowych, druków ścisłego zarachowania,
 • podejmowanie i odprowadzanie gotówki do banku,
 • księgowanie w systemie finansowo - księgowym wszystkich operacji kasowych oraz uzgodnienia między kontami analitycznymi związanymi z gospodarką kasową
 • księgowanie innych zdarzeń gospodarczych (zakup, środki trwałe, PK) na kontach księgowych w systemie FK
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na kontach księgowych, prowadzenie tabel amortyzacyjnych i kontrola odpisów,
 • sporządzanie dowodów PK z odpisami amortyzacyjnymi,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej mienia trwałego w formie ksiąg inwentarzowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o niekaralności, oraz zobowiązanie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyboru kandydata,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko księgowego.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie placówki w godz. 8.00 - 16.00 lub przesłać listem poleconym na adres Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Narutowicza 114, 90-145 Łódź, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Nabór na stanowisko księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2012 roku (decyduje data faktycznego wpływu do placówki). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po zakończeniu naboru, informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi www.bip.uml.lodz.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Narutowicza 114.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 679 12 55, (42) 678 46 23.


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2012-04-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1910
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO