Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Kierownik Oddziału Remontowo-Majątkowego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych<<

2012-05-08

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

kierownik
Oddziału Remontowo-Majątkowego
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 45/DSS-Ed.IV/3/V/2012
Data publikacji ogłoszenia: 8 maja 2012 roku
Termin składania ofert: 18 maja 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Oddziału – ul. Krzemieniecka 2B, II piętro (winda w budynku),
 • praca przy komputerze,
 • częsta praca poza siedzibą Oddziału (wizje lokalne w placówkach oświatowych).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • kierowanie Oddziałem Remontowo-Majątkowym i nadzór nad realizowanymi przez niego zadaniami polegającymi m.in. na:
  • kompletowaniu danych niezbędnych do planowania potrzeb remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych i wychowawczych,
  • udziale w przeglądach stanu technicznego budynków i budowli,
  • opracowaniu i przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówień na zakupy, roboty budowlane i inne,
  • udzielaniu doradztwa w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji eksploatacji budynków i budowli wynikających z przepisów prawa budowlanego,
  • gromadzeniu i przekazywaniu danych z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań dla celów sprawozdawczo-statystycznych,
  • przygotowaniu dokumentów przekazania majątku trwałego zakończonych inwestycji,
  • przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji dla pozyskania i rozliczenia środków pozabudżetowych na realizację powierzonych zadań,
 • merytoryczna pomoc placówkom oświatowym przy usuwaniu awarii w budynkach,
 • opracowywanie w formie elektronicznej zbiorczych materiałów, sprawozdań i analiz dla potrzeb Wydziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5-letni pracowniczy staż pracy, w tym co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z zarządzaniem,
 • wiedza z zakresu ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność sporządzania opinii, analiz i sprawozdań,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe z zakresu kierunków studiów technicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność czytania kosztorysów budowlanych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie, że kandydat nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 45/DSS-Ed.IV/3/V/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 18 maja 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-05-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2221
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO