Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 48 im. Stanisława Moniuszki w Łodzi <<

2012-05-16

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 48 im. Stanisława Moniuszki
Łódź ul. Rydzowa 15

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

Wymiar czasu pracy: cały etat

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 48 Łódź ul. Rydzowa 15
Rodzaj umowy o pracę: od 01.07.2012 r. umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe,
 4. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyk w księgowości,
 5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 6. znajomość księgowości budżetowej,
 7. biegła obsługa komputera.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa, znajomość ustawy o finansach publicznych

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego

Czuwanie nad prawidłowością, celowością i rytmicznością gospodarki finansowej placówki poprzez:

 1. sporządzanie planów budżetowych,
 2. kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
 3. prowadzenie pełnej księgowości placówki, rachunku wydzielonego oraz naliczanie wynagrodzeń
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 5. rozliczanie składek ZUS,
 6. sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, PFRON
 7. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i analiz,
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 9. nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych,
 10. finansowe rozliczanie inwentaryzacji,
 11. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 12. biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office, Excel, Płatnik, program Finanse DDJ ProgMan, program płacowo – kadrowy ProgMan, SIO, GUS, GB 24.
 13. wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły,

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub potwierdzone kserokopie),
 4. Świadectwa pracy w tym potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości (preferowane w jednostce budżetowej),
 5. Aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 6. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
 7. Kwestionariusz osobowy,
 8. Kserokopia dowodu osobistego,
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem , dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. Poz. 926 ze zmianami).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi ul. Rydzowa 15 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2012 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego – Szkoła Podstawowa nr 48 w Łodzi”.
Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 29 maja 2012 r.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła Podstawowa Nr 48 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48
im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
mgr Sławomir Maciejewski


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-05-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1239
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO