Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi <<

2012-11-21

Zarząd Nowego Centrum Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 5

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista
w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi

Wymiar czasu pracy: 1 etat
Numer ewidencyjny naboru: 7/N/2012
Data publikacji ogłoszenia: 21 listopada 2012 roku
Termin składania ofert: 3 grudnia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia
osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • Miejsce wykonywania pracy – ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 5 I p. (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • poszukiwanie, gromadzenie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do regulowania stanów prawnych nieruchomości zlokalizowanych na terenie objętym Programem Nowego Centrum Łodzi,
 • analiza i wyjaśnianie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się na terenie objętym Programem Nowego Centrum Łodzi,
 • analiza archiwalnych i aktualnych dokumentów własnościowych, akt wywłaszczeniowych i planów parcelacyjnych dla terenu objętym Programem Nowego Centrum Łodzi,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji powierzonych zadań,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi w zakresie spraw prowadzonych przez Zarząd Nowego Centrum Łodzi,
 • współpraca z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji w zakresie spraw prowadzonych przez Zarząd Nowego Centrum Łodzi,

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo,
 • minimum 4-letni pracowniczy staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z gospodarką nieruchomościami,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks cywilny, Prawo o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece, Prawo zamówień publicznych
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa)
 • znajomość obsługi komputera (MS OFFICE, Internet)

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy administracji samorządowej,

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*.

* Druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 7/N/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Zarząd Nowego Centrum Łodzi
90-365 Łódź, ul. Ks. Bb. Wincentego Tymienieckiego 5

w terminie do dnia: 3 grudnia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Jednostkę (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Nowego Centrum Łodzi z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”.

Dyrektor
Zarządu Nowego Centrum Łodzi
Błażej Moder

Pliki do pobrania:


Źródło: Zarząd Nowego Centrum Łodzi
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2012-11-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2057
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO