Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Kierownik Wydziału w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi <<

2012-11-23

Zarząd Nowego Centrum Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 5

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownika Wydziału
w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi

Wymiar czasu pracy: 1 etat
Numer ewidencyjny naboru: 8/N/2012
Data publikacji ogłoszenia: 23 listopada 2012 roku
Termin składania ofert: 3 grudnia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • Miejsce wykonywania pracy – ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 5 I p. (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • kierowanie Wydziałem,
 • tworzenie i opracowywanie strategicznych kierunków rozwoju dla Programu Nowe Centrum Łodzi,
 • opracowywanie i nadzorowanie przygotowania analiz i badań w obszarze ekonomicznym, społecznym, prawnym i finansowym dotyczących kierunków rozwoju i poszczególnych przedsięwzięć w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi,
 • definiowanie inicjatyw projektowych niezbędnych do realizacji strategii rozwoju Programu Nowe Centrum Łodzi wraz z określeniem dla nich modeli funkcjonowania i modeli ekonomicznych,
 • współpraca przy prowadzeniu projektów inwestycyjnych w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi,
 • nadzór nad definiowaniem zakresu nowych projektów inwestycyjnych powoływanych w ramach realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi,
 • nadzór nad działaniami komunikacyjnymi i promocyjnymi Programu Nowe Centrum Łodzi

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunkach ekonomii, zarządzania i marketingu, socjologii
 • ukończone Studia MBA lub ukończone Studium Menadżerskie Mini MBA,
 • minimum 5-letni pracowniczy staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z marketingiem, analizami strategicznymi lub zarządzaniem projektami,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa)
 • znajomość obsługi komputera (MS OFFICE, Internet)

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu przygotowywania analiz strategicznych i formułowania studiów wykonalności projektów inwestycyjnych,
 • wiedza i praktyka z zakresu prowadzenia komunikacji marketingowej,
 • umiejętność zarządzania projektami interdyscyplinarnymi,
 • umiejętności negocjacyjne

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
 • kserokopia uzyskanych certyfikatów językowych,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*.

* Druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 8/N/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Zarząd Nowego Centrum Łodzi
90-365 Łódź, ul. Ks. Bb. Wincentego Tymienieckiego 5

w terminie do dnia: 3 grudnia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Jednostkę (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Nowego Centrum Łodzi z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”.

Dyrektor
Zarządu Nowego Centrum Łodzi
Błażej Moder

Pliki do pobrania:


Źródło: Zarząd Nowego Centrum Łodzi
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-11-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1315
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO