Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Zastępca Kierownika Wydziału w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi<<

2012-12-07

Zarząd Nowego Centrum Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 5

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Zastępcy Kierownika Wydziału
w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 11/N/2012
Data publikacji ogłoszenia: 7 grudzień 2012 roku
Termin składania ofert: 17 grudzień 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • Miejsce wykonywania pracy – ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 5 I p. (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • współpraca przy opracowywaniu studiów i analiz przestrzennych w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi,
 • współpraca przy opracowywaniu koncepcji urbanistycznych i innych opracowań planistycznych w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi,
 • współpraca przy opracowaniach komunikacyjnych w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w trakcie sporządzania opracowań planistycznych w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi,
 • przygotowywanie materiałów planistycznych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz czynny udział w tych konsultacjach,
 • sporządzanie dokumentacji planistycznych,
 • sporządzanie analiz urbanistycznych,
 • współpraca przy opracowywaniu projektów planów miejscowych, prognoz skutków finansowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko oraz innych dokumentów towarzyszących w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi,
 • sporządzanie opinii i uwag w ramach opiniowania dokumentów planistycznych dla Programu Nowe Centrum Łodzi
 • archiwizacja prowadzonych spraw,

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność za przestępstwa, o których mowa w art.54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114 z późn. zm.),
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku architektura i urbanistyka,
 • minimum 4-letni pracowniczy staż pracy w zawodzie zgodnym z posiadanym wykształceniem lub 4 – letni okres prowadzenia działalności gospodarczej, o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi na ww. stanowisku,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność obsługi komputera (MS OFFICE, Internet) oraz urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstaw oprogramowania ArcView, ArcGIS,
 • obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy,

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) *
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*.

* Druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 11/N/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Zarząd Nowego Centrum Łodzi
90-365 Łódź, ul. Ks. Bb. Wincentego Tymienieckiego 5

w terminie do dnia: 17 grudnia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Jednostkę (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Nowego Centrum Łodzi z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”.

Dyrektor
Zarządu Nowego Centrum Łodzi
Błażej Moder

Pliki do pobrania:


Źródło: Zarząd Nowego Centrum Łodzi
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-12-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1284
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO