Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny Specjalista w Wydziale Strategii i Komunikacji w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi<<

2013-01-14

Zarząd Nowego Centrum Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 5

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Główny Specjalista
w Wydziale Strategii i Komunikacji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 4/N/2013
Data publikacji ogłoszenia: 14 stycznia 2013 roku
Termin składania ofert: 24 stycznia 2013 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • Miejsce wykonywania pracy – ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 5 I p. (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • programowanie i przygotowywane zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Zarząd NCŁ,
 • przygotowywanie i koordynacja inwestycji realizowanych wspólnie z podmiotami zewnętrznymi,
 • przygotowywanie i rozliczanie inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów dla realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Zarząd NCŁ,
 • koordynacja i monitoring realizacji inwestycji prowadzonych przez Zarząd NCŁ,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących projektów i zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd NCŁ,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organami administracji publicznej i innymi instytucjami w ramach zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Zarząd NCŁ,
 • prowadzenie spraw dotyczących rewitalizacji obszaru objętego Programem Nowe Centrum Łodzi,
 • koordynacja i monitorowanie projektów unijnych realizowanych przez Zarząd NCŁ,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu kierunków studiów ekonomicznych lub prawnych
 • minimum 5-letni pracowniczy staż pracy
 • wiedza z zakresu ustaw: o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane,
 • znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa)
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w administracji samorządowej lub publicznej,
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE,

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*.

* Druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 4/N/2013.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Zarząd Nowego Centrum Łodzi
90-365 Łódź, ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 5

w terminie do dnia: 24 stycznia 2013 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Jednostkę (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Nowego Centrum Łodzi z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”.

Dyrektor
Zarządu Nowego Centrum Łodzi
Błażej Moder

Pliki do pobrania:


Źródło: Zarząd Nowego Centrum Łodzi
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2013-01-14)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2267
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO