Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent w Wydziale Ekonomicznym w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi<<

2013-02-12

Zarząd Nowego Centrum Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 5
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Referenta
w Wydziale Ekonomicznym

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 5/N/2013
Data publikacji ogłoszenia: 12 luty 2013 roku
Termin składania ofert: 22 luty 2013 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia
osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • Miejsce wykonywania pracy – ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 5 I p. (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Zarządu Nowego Centrum Łodzi,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników, w tym pełnej dokumentacji w zakresie zatrudnienia i zwolnienia pracowników,
 • ustalanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnień pracowniczych w szczególności:
  • dodatków za staż pracy,
  • nagród jubileuszowych,
  • odpraw emerytalno – rentowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej dla pracowników oraz sporządzanie odpowiednich wniosków,
 • opracowywanie i obsługa naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi,
 • sporządzanie list płac w ustalonym terminie,
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń z ZUS,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz sporządzanie raportów dla osób ubezpieczonych,
 • dokonywanie wszelkich rozliczeń podatkowych pracowników z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb ZUS, GUS itp.,
 • dokonywanie rozliczeń delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • bieżące i terminowe prowadzenie kompleksu spraw związanych z rozliczeniami budżetowymi w tym:
  • prowadzenie rejestru wydatków budżetowych,
  • prowadzenie rejestru zaangażowania planu finansowego roku bieżącego,
  • prowadzenie rejestru zaangażowania planu finansowego lat przyszłych,
  • prowadzenie rejestru wydatków strukturalnych,
  • prowadzenie kart wydatków budżetowych,
 • wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy,

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie stosownie do opisu stanowiska,
 • minimum 5-letni pracowniczy staż pracy na stanowisku o podobnym charakterze lub na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych,
 • wiedza z zakresu ustaw: kodeks pracy, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw w zakresie dotyczącym wynagrodzeń pracowników,
 • znajomość rachunkowości budżetowej z uwzględnieniem przepisów ustaw : o finansach publicznych, o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw w zakresie dotyczącym samorządowych jednostek budżetowych.
 • znajomość przepisów ZUS
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w administracji publicznej lub samorządowej,

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*.

* Druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 5/N/2013.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Zarząd Nowego Centrum Łodzi
90-365 Łódź, ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 5

w terminie do dnia: 22 lutego 2013 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Jednostkę (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Nowego Centrum Łodzi z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”.

Dyrektor
Zarządu Nowego Centrum Łodzi
Błażej Moder

Pliki do pobrania:


Źródło: Zarząd Nowego Centrum Łodzi
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2013-02-12)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3205
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO