Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Rejestry, ewidencje, archiwa<<

W Urzędzie Miasta Łodzi prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje;

dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) i innych ustaw:

Departament Prezydenta

Departament Architektury i Rozwoju

Departament Partycypacji Społecznej i Kultury

Departament Spraw Społecznych
Departament Obsługi i Administracji

 • Wydział Dysponowania Mieniem
  Oddział Zasobu Nieruchomości Miasta
  • ewidencja nieruchomości stanowiących gminny i powiatowy zasób nieruchomości
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  Oddział Prezydialny
  • Ewidencja zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi (jako organu)

  Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych
  • Repertorium wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 • Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
  Oddział Praw Jazdy
  • archiwum akt ewidencyjnych kierowców

  Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów

  • archiwum akt pojazdów
  • rejestry pojazdów
  • ewidencja tablic indywidualnych wydanych na obszarze województwa łódzkiego

  Oddział Nadzoru i Kontroli

  • ewidencja diagnostów
  • ewidencja instruktorów nauki jazdy
  • rejestr działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  • rejestr działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

 • Wydział Spraw Obywatelskich
  Oddział Ewidencji Ludności
  Oddział Dowodów Osobistych
  Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami
  • ewidencja stowarzyszeń mających siedzibę na terenie miasta
  • wykaz zezwoleń na organizację i przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta Łodzi wydanych w okresie od 2012 r. do 17 lipca 2014 r.
 • Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
  Oddział ds. Skarg
  • rejestr skarg i wniosków (informacje zawarte w rejestrze w części dotyczącej danych osobowych objęte są ochroną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami/ i udostępniane są na pisemny wniosek)
  • rejestr petycji >>>

  Archiwum Zakładowe
  • archiwum oraz ewidencja akt przyjętych z komórek organizacyjnych Urzędu oraz likwidowanych jednostek organizacyjnych miasta (akta udostępniane są dla celów służbowych, emerytalno-rentowych i naukowo-badawczych)
 • Urząd Stanu Cywilnego
  • archiwum akt stanu cywilnego (akty urodzeń, małżeństw i zgonów z ostatnich 100 lat z całej Łodzi oraz akty odtworzone w postępowaniu sądowym przez sądy całej Polski w okresie od dnia 28 października 1947 r do dnia 30 kwietnia 1952 roku)
Departament Finansów Publicznych

 • Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
  Oddział ds. Egzekucji Należności Pieniężnych
  • ewidencja administracyjna tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji Prezydentowi Miasta Łodzi jako administracyjnemu organowi egzekucyjnemu, a dotyczące należności pieniężnych, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania lub określania i pobierania (dane nie są udostępniane)

  Oddział ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnych

  • ewidencja sądowych tytułów wykonawczych przekazanych do windykacji przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi, a dotyczące należności pieniężnych Miasta Łodzi i Skarbu Państwa (dane nie są udostępniane)

 • Wydział Budżetu
  Oddział Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości
  • ewidencja księgowa budżetu miasta

 • Wydział Finansowy
  Oddział Dochodów z Majątku Miasta i Skarbu Państwa
  • ewidencja finansowo-księgowa w zakresie nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa dot. wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (z wyjątkiem gruntów zabudowanych lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz garażami) (dane nie są udostępniane )
  • ewidencja finansowo-księgowa dotycząca dzierżawy gruntów komunalnych do lat trzech (dane nie są udostępniane)

  Oddział Dochodów ze Sprzedaży Lokali i Opłat

  • ewidencja należności i wpłat oraz rozliczeń finansowo-księgowych w zakresie nieruchomości Gminy z tytułu: sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, pawilonów, garaży i gruntów, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat adiacenckich i planistycznych, służebności na gruncie, zwrotów odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zamian nieruchomości, zwrotu bonifikat oraz opłaty skarbowej (dane nie są udostępniane)
  • ewidencja należności i wpłat oraz rozliczeń finansowo-księgowych w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, wieczystego użytkowania oraz zwrotów odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości (dane nie są udostępniane)

  Oddział ds. Mandatów i Opłat

  • ewidencja pokwitowań odbioru mandatów karnych kredytowanych (dane nie są udostępniane)

 • Wydział Księgowości
  Oddział Księgowości Majątkowej
  • majątek Miasta Łódź w układzie podmiotowym (tabela)
  • wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi (analiza i tabela)
  • udziały i akcje Miasta w obcych podmiotach gospodarczych (tabela)

Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-09-28)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 304255
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO