Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Powiatowa Rada Rynku Pracy<<

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Zakres działania Powiatowej Rady Rynku Pracy:

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzoną ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 598 z późn. zm.), Powiatowe Rady Zatrudnienia przekształcone zostały w Powiatowe Rady Rynku Pracy.
Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.
Zakres, organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Rynku Pracy zostały uregulowane w art. 22 ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).

Kadencja Powiatowej Rad Rynku Pracy trwa 4 lata.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 8. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych,
 9. opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych,
 10. opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu:

 1. terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
 2. terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców
 3. w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
 4. społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 5. organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powołać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej Rady.

Porządki obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy >>>

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy >>>

Obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy sprawuje Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
tel.: 42 251 65 60, email.: sekretariat@pup-lodz.pl


Archiwum porządków obrad


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2013-03-18)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2016-04-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3894
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO